Fake Webcam 7.3.745

Fake Webcam 7.3.745

Web Solution Mart – 3,1MB – Shareware – Windows Mac
Stream/Play videos and movies on Yahoo/MSN/AOL messengers instead of actual webcam. It stream videos and movies on your messenger just like an actual webcam. You don't need to have a webcam for webcamming. Enjoy pretending a teenage girl or someone you want to be. Your chat mate will never figure out that it's not a real webcam. See demo on our website.

Tổng quan

Fake Webcam là một Shareware phần mềm trong danh mục Truyền thông được phát triển bởi Web Solution Mart.

Phiên bản mới nhất của Fake Webcam là 7.3.745, phát hành vào ngày 13/05/2021. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 24/08/2007.

Fake Webcam đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows/Mac. Tải về tập tin có kích thước 3,1MB.

Người sử dụng của Fake Webcam đánh giá xếp hạng 2 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Fake Webcam!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Web Solution Mart
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản